Chystáte se vstoupit na stránku o erotice.

Bylo Vám již 18 let?

Ano        Ne
Sleva DNE10% KÓD:SEX

Obchodní firma: Eva Nesrstová

Sídlo: 

Eva Nesrstová

Brušperská 806

73923, Stará ves nad Ondřejnicí         

                                        

Identifikační číslo: 88926184

DIČ: CZ7556285187

Předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Email: info@intimm.cz

Tel: 608 877 411

Číslo účtu: 254705078/0300

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) shora jmenovaného prodávajícího (dále jen „prodávající“)

upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní

smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“), včetně internetového obchodu

prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce https://www.intimm-eshop.cz/ (dále jen

„webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2 Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě

mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.3 Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou

vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.4 Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti

vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1 Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského

rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V

případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo

z webového rozhraní obchodu.

2.2 Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje.

Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3 Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost

ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4 Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5 Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 12 měsíců

nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy.

2.6 Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu

hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení

třetích osob.

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1 Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není

povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2 Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou

uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy

jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní

smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3 Fotografie zboží má pouze ilustrativní charakter.

3.4 Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s platbou, s balením a dodáním zboží.

3.5 Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář

obsahuje zejména informace o:

a) objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní

obchodu),

b) způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

c) informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

3.6 Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky

kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky.

Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou

prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí

elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce

(dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.7 Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané

náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.8 Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno

kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

3.9 Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu

při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení,

náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1 Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu

následujícími způsoby:

a) v hotovosti ve všech provozovnách prodávajícího

b) v hotovosti na dobírku (dobírka je možná pouze při dodávce na území ČR) v místě určeném kupujícím v objednávce,

za platbu tímto způsobem jsou účtovány kupujícímu náklady přiměřené nákladům prodávajícího spojené s dobírkou

dle výběru způsobu dopravy a způsobu platby v objednávce.

c) bezhotovostně převodem na účet prodávajícího uvedený v záhlaví (dále jen „účet prodávajícího“): při platbě tímto

způsobem jsou účtovány kupujícímu náklady přiměřené nákladům prodávajícího spojené s dodáním zboží dle

výběru způsobu dopravy a způsobu platby v objednávce.

d) platební kartou- prostřednictvím ThePay

d) prostřednictvím slevových kupónů, které zákazník získal při předchozí objednávce, při platbě tímto způsobem jsou

účtovány kupujícímu náklady přiměřené nákladům prodávajícího spojené s dodáním zboží dle výběru způsobu

dopravy

4.2 Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve

smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3 Prodávající zpravidla nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6

obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem. Kupující si nicméně vyhrazuje: požadovat

úhradu přiměřené zálohy v případě, že objednané zboží je:

a) zhotoveno či upravováno na zakázku

b) dostupnost zboží je označena jako "na objednávku"

c) jedná se o větší než obvyklé množství jednoho druhu zboží

4.4 V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě

bezhotovostní platby (platba předem-proforma faktura) je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy.

4.5 V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu

platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné

částky na účet prodávajícího.

4.6 Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl.

3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského

zákoníku se nepoužije.

4.7 Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.8 Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající

ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně

z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej na

elektronickou adresu kupujícího nebo jeho adresu dle objednávky.

4.9 Je-li kupující v prodlení s převzetím zboží, prodávající je oprávněn poté, co kupujícího prokazatelně e-mailem upozorní a

poskytne mu novou přiměřenou lhůtu pro převzetí, zboží vhodným způsobem po jejím uplynutí prodat.

Náklady na uskladnění a náklady marného dodání zboží z důvodu nedostatku součinnosti na straně kupujícího v nezbytně

nutné výši je prodejce oprávněn vůči kupujícímu započíst na výtěžek prodej

5. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

5.1 V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné

dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

5.2 Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen

převzít zboží při dodání.

5.3 Při převzetí zboží je kupující vždy povinen zkontrolovat

A) neporušenost obalů zboží

B) stav zboží (zejména jeho skleněné a další křehké prvky)

a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o

neoprávněném vniknutí do zásilky, nebo shledání stavu zboží, který je v rozporu se shora uvedeným, se kupující

zavazuje zásilku od přepravce nepřevzít a ihned po takovém nepřevzetí a jeho důvodech informovat prodávajícího.

5.4 Pokud kupující, který zboží kupuje v souvislosti s předmětem své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého

samostatného výkonu povolání, potom platí, že objektivní odpovědnost prodávajícího za prodlení je vyloučena v případě

vyšší moci, do níž se zahrnuje i provozní odstávka na straně prodávajícího, povětrnostní vlivy, technické problémy

přepravy či nesplnění povinnosti subdodavatele prodávajícího.

6. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

6.1 Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit:

a) od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu,

b) od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze,

c) od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

d) od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických

důvodů jej není možné vrátit,

e) od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich

původní obal.

6.2 Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s

ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí

zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta

ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě

uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný

prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na

adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@intimni-nakupy.cz.

6.3 V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí

být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu.

6.4 V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od

kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění

poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou

tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní

prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží odeslal.

6.5 Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí

prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

6.6 Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s

rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně

takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

6.7 Prodávající společně s kupní cenou vrátí kupujícímu i dopravné za dopravu zboží kupujícímu, a to ve výši nejlevnějšího

druhu dopravy uvedeného na eshopu prodávajícího ke dni objednávky. Náklady na dopravné zboží kupujícímu při

odstoupení od smlouvy si kupující hradí sám a není oprávněn požadovat jejich vrácení od prodávajícího.

6.8 V případě odstoupení od smlouvy spotřebitel odpovídá podnikateli pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. 

6.9 Kupující je povinen zboží řádně zabalit a připravit k přepravě tak, aby bylo vráceno prodávajícímu ve stejném

stavu, v jakém mu bylo kupujícímu dodáno.

6.10 V případě, že kupující zboží kupuje v souvislosti s předmětem své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého

samostatného výkonu povolání, žádná z ustanovení tohoto článku se nepoužijí.

7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

7.1 Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy

(zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

7.2 Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době,

kdy kupující zboží převzal:

a) má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce

popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

b) se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle

používá,

c) zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno

podle smluveného vzorku nebo předlohy,

d) je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti,

e) zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.3 Ustanovení uvedená v tomto článku se nepoužijí u zboží zejména když:

a) vada byla na věci v době převzetí a pro takovou vadu je sjednána sleva z kupní ceny,

b) vada je zjevná a tedy platí, že zákazník takové zboží i s vadou schválil,

c) vada je způsobena kupujícím a vznikla nesprávným užíváním, skladováním, nesprávnou údržbou, zásahem

kupujícího či mechanickým poškozením,

d) vada vznikla v důsledku vnější události mimo vliv prodávajícího,

e) kupující poruší ochranné pečetě nebo nálepky na reklamovaném zboží,

f) zboží bylo mechanicky poškozeno a nejedná se tudíž o vadu zboží,

g) se jedná o běžné opotřebení zboží, způsobené jeho užíváním, nikoliv o vadu,

h) užitné i estetické hodnoty zboží byly nedbalým způsobem užívání zboží předčasně vyčerpány,

7.4 Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud

kupující vadu sám způsobil.

7.5 V případě, že zboží při převzetí kupujícím neodpovídá výše uvedeným požadavkům, má kupující právo na dodání nového

zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze věci nepřiměřené. Pokud se vada týká pouze součásti věci, může

kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy a požadovat vrácení kupní ceny

v plné výši. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má

kupující právo na bezplatné odstranění vady.

7.6 Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti

nebo na opravu, může požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že

mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že

prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

7.7 Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

7.8 Kupující může svá práva z vadného plnění uplatnit ve lhůtě 24 měsíců od převzetí zboží.  Po uplynutí lhůty nelze právo z vad u prodávajícího uplatnit, ledaže se smluvní strany dohodnou jinak nebo prodávající či výrobce poskytne zvláštní záruku za jakost nad rámec jeho

zákonných povinností.

7.9 Kupující je povinen svá práva z vadného plnění uplatnit bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že na zboží je vada.

Prodávající neodpovídá za zvětšení rozsahu poškození, pokud kupující zboží užívá, ačkoliv o vadě ví. Uplatní-li kupující

vůči prodávajícímu vadu oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění po dobu, po kterou je zboží

v opravě a kupující je nemůže užívat.

7.10 Kupující bere na vědomí, že v případě výměny zboží v rámci vyřízení reklamace neběží nová lhůta pro uplatnění práv

z vadného plnění. Lhůta skončí 24 měsíců od převzetí po koupi reklamovaného zboží.

7.11 Lhůtu k uplatnění práv z vad nelze považovat za stanovení životnosti zboží, ta se liší s ohledem na vlastnosti výrobku,

jeho údržbu a správnost a intenzitu užívání nebo dohodu mezi kupujícím a prodávajícím.

7.12 V případě, že kupující zboží kupuje v souvislosti s předmětem své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého

samostatného výkonu povolání, ustanovení celého tohoto článku se nepoužij a platí zákonná úprava. Smluvní záruka na

zboží se v takovém případě s kupujícím nesjednává.

8. UPLATNĚNÍ VADY

8.1 Kupující má právo uplatnit reklamaci u prodávajícího, v kterékoliv jeho provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s

ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v jeho sídle nebo místě podnikání.

8.2 Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

8.3 Prodávající zabezpečuje přítomnost pracovníka pověřeného přijímat reklamace po celou provozní dobu. Reklamaci lze

rovněž uplatnit u osoby, která je k tomu určena v potvrzení, které prodávající kupujícímu vydal, na účtence či v záručním

listě, je-li určená osoba v místě prodávajícího nebo v místě kupujícímu bližším.

8.4 Kupující je povinen prokázat, že mu náleží právo uplatnit reklamaci, zejména doložit datum koupě, a to buď předložením

prodejního dokladu, potvrzení o povinnostech prodávajícího z vadného plnění záručního listu, popř. jiným věrohodným

způsobem.

8.5 Kupující není oprávněn uplatnit reklamaci na vadu, která byla vytýkána již v minulosti, pokud na ni byla poskytnuta

přiměřená sleva z kupní ceny.

8.6 Pokud by uplatnění práva z vad mělo spotřebiteli činit značné obtíže, zejména proto, že věc není možné dopravit do místa

uplatnění reklamace běžným způsobem či se jedná o zboží, které je zamontované či součástí nemovitosti, posoudí

prodávající vadu po dohodě s kupujícím buď na místě, nebo jiným způsobem. Kupující je v takovém případě povinen

poskytnout prodávajícímu potřebnou součinnost.

8.7 V případě, že kupující zboží kupuje v souvislosti s předmětem své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého

samostatného výkonu povolání, ustanovení celého tohoto článku se nepoužijí.

9. VYŘÍZENÍ REKLAMACE

9.1 Prodávající je povinen o reklamaci rozhodnout ihned, ve složitějších případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se

nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady. Prodávající je povinen vydat kupujícímu písemné potvrzení,

ve kterém uvede datum a místo uplatnění reklamace, charakteristiku vytýkané vady, kupujícím požadovaný způsob

vyřízení reklamace a způsob jakým bude kupující informován o jejím vyřízení. Reklamace včetně odstranění vady musí

být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s

kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy.

9.2 Způsob vyřízení reklamace a dobu jejího trvání je prodávající povinen kupujícímu písemně potvrdit.

9.3 Kupující není oprávněn bez souhlasu prodávajícího měnit jednou zvolený způsob vyřízení reklamace vyjma situace, kdy

jím zvolený způsob řešení není možno uskutečnit.

9.4 Kupující je povinen převzít si reklamované zboží do 30 dnů ode dne, kdy měla být reklamace nejpozději vyřízena, po této

době je prodávající oprávněn účtovat si přiměřené skladné či zboží svépomocně prodat na účet kupujícího. O tomto

postupu musí prodávající kupujícího předem upozornit a poskytnout mu přiměřenou dodatečnou lhůtu k převzetí zboží.

9.5 Pokud kupující jedná při uzavírání kupní smlouvy v rámci své podnikatelské činnosti v souvislosti s předmětem svého

podnikání nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání, potom se ustanovení čl. 7, 8 a 9 obchodních podmínek

neuplatní. Smluvní záruka na zboží se v takovém případě s kupujícím nesjednává.

9.6 V případě, že kupující zboží kupuje v souvislosti s předmětem své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého

samostatného výkonu povolání, ustanovení celého tohoto článku se nepoužijí.

10. SMLUVNÍ ZÁRUKA ZA JAKOST

10.1 Poskytl-li prodávající nad rámec svých zákonných povinností záruku za jakost, její uplatnění se řídí tímto reklamačním

řádem, pokud potvrzení o povinnostech prodávajícího z vadného plnění (záruční list) nebo smlouva nestanoví něco

jiného.

11. NÁKLADY REKLAMACE A ŘEŠENÍ SPORŮ

11.1 Je-li reklamace uznána za oprávněnou, má kupující, který je spotřebitelem, právo na úhradu účelně vynaložených nákladů

spojených s uplatněním svého práva.

11.2 V případě, že prodávající reklamaci zamítne jako neoprávněnou, může se kupující, nebo po dohodě s prodávajícím obě

strany, obrátit na soudního znalce z oboru a vyžádat si zpracování nezávislého odborného posouzení vady.

11.3 Nedojde-li k dohodě mezi kupujícím a prodávajícím, může se kupující obracet na existující systémy mimosoudních řešení

spotřebitelských sporů, případně na příslušný soud.

11.4 Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy uvedené v záhlaví.

Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

11.5 Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e)

občanského zákoníku.

11.6 K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem

Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://www.coi.cz.

11.7 Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci

své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu

osobních údajů.

11.8 Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

12. EET

12.1 Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou

tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin

13. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

13.1 Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

13.2 Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií

nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která

by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo

další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

13.3 Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné

postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné

užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

13.4 Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové

stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

14. SMLUVNÍ OMEZENÍ NÁHRADY ŠKODY

14.1 Pokud kupující jedná při uzavírání kupní smlouvy v rámci své podnikatelské činnosti v souvislosti s předmětem svého

podnikání, potom je nárok na náhrady škody, která by případně mohla z této smlouvy kupujícímu vzniknout, limitován

prodávajícím ve smyslu ust. § 386 obchodního zákoníku v platném znění na výši kupní ceny zakoupeného zboží.

15. SMLUVNÍ POKUTA

15.1 Ujednání tohoto článku se vztahují pouze na případy, kdy kupující jedná při uzavírání kupní smlouvy v rámci své

podnikatelské činnosti v souvislosti s předmětem svého podnikání nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

15.2 Pro případ prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny se sjednává smluvní pokuta ve výši 1 % z kupní ceny zboží za každý

den prodlení. Smluvní pokutu v této výši považují obě smluvní strany za přiměřenou okolnostem.

15.3 Pro případ prodlení kupujícího s převzetím zboží se sjednává smluvní pokuta ve výši 1 % z kupní ceny zboží za každý

den prodlení. Smluvní pokutu v této výši považují obě smluvní strany za přiměřenou okolnostem.

15.4 Pro shora uvedené smluvní pokuty platí, že zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost porušitele k náhradě škody,

kterou je porušitel povinen uhradit vedle smluvní pokuty, a to v plné výši.

15.5 Uplatnění smluvní pokuty za porušení smluvní povinnosti rovněž nevylučuje právo odstoupit od smlouvy.

15.6 Jakákoliv platba přijatá jednou ze smluvních stran se nejdříve použije k zaplacení všech sankčních plateb, zejména

smluvní pokuty, přičemž pořadí takto placených sankčních plateb se řídí datem jejich vzniku (sankční platba s dřívějším

datem vzniku má přednost).

15.7 Smluvní pokuta je splatná do sedmi dnů od doručení jejího vyúčtování kupujícímu.

16. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

16.1 Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně

osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

16.2 Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: titul, jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo,

daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a číslo bankovního účtu (dále společně vše jen jako

„osobní údaje“).

16.3 Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy

a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů

prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů

v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

16.4 Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce

provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat

prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

16.5 Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob

dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

16.6 Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě

automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

16.7 Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí

osobních údajů.

16.8 V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je

v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje

nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení, požadovat,

aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy,

doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, prodávající

nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li prodávající nebo zpracovatel žádosti, má kupující právo

obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění kupujícího obrátit

se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

16.9 Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat.

Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady

nezbytné na poskytnutí informace.

16.10 Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na

elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu

kupujícího.

17. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

17.1 Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na

elektronickou adresu kupujícího, SMS zpráv na telefonní číslo kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení

prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

17.2 Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a

závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může

kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

18. POSTOUPENÍ A ZAPOČTENÍ POHLEDÁVEK

18.1 Kupující není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího postoupit ani zastavit jakoukoliv pohledávku

vůči prodávajícímu vzniklou na základě této smlouvy třetí osobě.

18.2 Kupující není oprávněn provést započtení své pohledávky vůči prodávajícímu s pohledávkou prodávajícího vůči

kupujícímu.

18.3 V případě, že kupující zboží nekupuje v souvislosti s předmětem své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého

samostatného výkonu povolání, ustanovení celého tohoto článku se nepoužije.

19. UKONČENÍ SMLOUVY

19.1 Kupní smlouvu lze ukončit pouze splněním, dohodou stran nebo odstoupením od smlouvy.

19.2 Za podstatné porušení této smlouvy, které je důvodem k odstoupení od smlouvy, považují smluvní strany zejména tato

porušení povinnosti kupujícího, v případě, že kupující jedná při uzavírání kupní smlouvy v rámci své podnikatelské činnosti

v souvislosti s předmětem svého podnikání nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání:

a) jakékoliv prodlení kupujícího s převzetím zboží

b) jakékoliv prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny

20. DORUČOVÁNÍ

20.1 Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena

písemně; a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby

odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu nebo v jeho

objednávce.

20.2 Zpráva je doručena:

a) v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí, je-li toto přijetí potvrzeno elektronicky odesílateli

adresátem

b) v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb platí, že zpráva je

doručena nejpozději třetím pracovním dnem po odeslání, a to včetně odepření převzetí zásilky, odepře-li

adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít.

c) prostřednictvím sms, okamžikem dodání potvrzení o přijetí zprávy adresáta na telefon odesílatele

20.3 Prodávající je dále nad rámec shora uvedeného výslovně oprávněn provádět úkony související s právy a povinnostmi

z kupní smlouvy prostřednictvím hlasového telefonního hovoru s kupujícím, pokud s tím kupující v případě každého

z nich, výslovně souhlasí.

21. ROZHODCE

21.1 V případě, že kupující zboží kupuje v souvislosti s předmětem své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého

samostatného výkonu povolání, potom platí, že si strany sjednaly následující rozhodčí smlouvu.

21.2 Smluvní strany si sjednaly, že veškeré případné v budoucnosti vzešlé majetkové spory z uzavřené kupní smlouvy, jakož

i spory ze zajištění závazků z ní včetně směnek, a to i v případě, že tyto právní vztahy budou neplatné, budou zrušeny

nebo od nich bude odstoupeno, se zavazují řešit v rozhodčím řízení u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a

Agrární komoře ČR v Praze podle jeho Řádu a Pravidel jedním rozhodcem, sudiště Brno.

21.3 V případě, že nebude možné spor řešit v řízení podle zákona č. 216/1994 Sb. a mezi stranami se jedná o obchodněprávní

vztah, si strany výslovně ujednaly, že spor bude rozhodnut Městským soudem v Brně.

21.4 Rozhodčí řízení se zahajuje doručením písemné žaloby na adresu rozhodčího soudu. Účastníci se dohodli na tom, že

rozhodčí řízení bude probíhat písemně, na základě písemných podkladů a vyjádření předaných účastníky řízení. Ústní

jednání bude nařízeno jen v případě, bude-li to rozhodce považovat za nezbytné, přičemž o místě jeho konání rozhodce

písemně vyrozumí účastníky řízení nejméně 10 dní předem.

21.5 Rozhodce má právo na odměnu ve výši 4% z hodnoty předmětu sporu o peněžité plnění, nejméně však na minimální

odměnu ve výši 10.000,-Kč za každý jednotlivý spor.

21.6 Prodávajícímu mohou v rozhodčím řízení vzniknout mj. následující náklady řízení: odměna rozhodce, odměna zástupce

(advokáta), hotové výdaje účastníka a jeho zástupce, ušlý výdělek účastníka a jeho zástupce, náklady důkazů

(znaleckého posudku) apod. Rozhodce může přiznat straně, která měla ve věci plný nebo částečný úspěch, náhradu

nákladů řízení, a to přiměřeně podle pravidel stanovených v §§ 142 až 151 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád,

ve znění pozdějších předpisů. Nájemce svým podpisem výslovně prohlašuje, že byl ze strany pronajímatele

s dostatečným předstihem před uzavřením této smlouvy řádně s jejím obsahem seznámen a bylo mu vysvětleno, jaké

důsledky pro něho mohou uzavřením rozhodčí smlouvy nastat, především bere na vědomí, že rozhodčí řízení probíhá

písemně a že pravomocný rozhodčí nález je exekučním titulem.

21.7 Ústní jednání, bude-li nutné, se bude konat v Brně, Česká republika.

21.8 Stejnopis rozhodčího nálezu se doručuje stranám, nebo mají-li zástupce jejich zástupcům, poštou do vlastních rukou.

21.9 Pravomocný rozhodčí nález je vykonatelný.

22. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

22.1 Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí

českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

22.2 Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných

ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo

neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či

obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

22.3 Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a je přístupná

prostřednictvím uživatelského účtu či k žádosti spotřebitele.

22.4 Přílohu č. 1 obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy

22.5 Přílohou č. 2 obchodních podmínek tvoří reklamační formulář

22.6 Kontaktní údaje prodávajícího jsou údaje uvedené v záhlaví těchto obchodních podmínek.

V Ostravě dne 01.03.2017, Eva Nesrstová- odpovědná osoba 

 

 

Příloha č. 1: formulář k odstoupení pro spotřebitele

V Ostravě dne 1. 3. 2017

Eva Nesrstová (odpovědní osoba)

Příloha obchodních podmínek eshopu „Intimm-shop.cz“ č. 1

Vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy

(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

Oznámení o odstoupení od smlouvy

Adresát:              Eva Nesrstová

                          Brušperská 806

                          73923, Stará ves nad Ondřejnicí

                          email.: info@intimm.cz

 

Jméno a příjmení kupujícího:

Doručovací adresa:

Telefonní číslo:

Email:

Označení zboží (produktové číslo, typ nebo název zboží):

Počet kusů:

Datum převzetí zboží:

Kupní cena:

Kupní cenu vrátit na účet č.:

Poučení:

Toto odstoupení může být zasláno prodávajícímu i emailem. Doručeno je okamžikem potvrzení převzetí emailu ze strany prodávajícího

kupujícímu, bez takového potvrzení nelze považovat takové odstoupení kupujícího za řádně prodávajícímu doručené.

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od

smlouvy, zboží, které od něho obdržel.

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy,

všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal (tedy nikoliv nákladů, které vznikly spotřebiteli

při vrácení zboží) stejným způsobem. Jestliže spotřebitel zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí

prodávající spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel

zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

Datum odstoupení:

Podpis:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 2: vzorový reklamační formulář

V Ostravě dne 1. 3. 2017

Eva Nesrstová, jednatelka firmy

Příloha obchodních podmínek eshopu „Intimm-shop.cz“ č. 1

Vzorový reklamační formulář

 

Dodavatel:        

                          Eva Nesrstová, Intimm

                           Brušperská 806

                          73923, Stará ves nad Ondřejnicí

                          email.: info@intimm.cz

 

Reklamující:       Jméno:                               

                               Adresa:

                               Telefon:

                               Email:

 

Doklad o dodávce zboží (faktura), přiložte kopii účtenky:

Popis problému reklamovaného zboží:

 

 

Navrhované řešení reklamace: nehodící se škrtněte

                - oprava zboží:

                - výměna za jiné zboží:

               

Vážený zákazníku/vážená zákaznice, v našem zájmu je, abyste s našimi službami byl/a maximálně spokojen/a.

Pokud jste obdržel/a od našeho internetového obchodu vadný výrobek, zašlete jej na adresu:

Eva Nesrstová

Brušperská 806

73923 Stará ves nad Ondřejnicí

  K výrobku přiložte daňový doklad a tento vyplněný reklamační formulář.

Zboží v žádném případě neposílejte na dobírku, v takovém případě zboží nepřebíráme. Poštovné za reklamované zboží Vám uhradíme a pošleme na Váš bankovní účet. U vrácení zboží do 14dnů poštovné nehradíme.

 

Záruka vrácení peněz za zboží zasláno do 14dnů platí pouze pro nepoškozené a nepoužité zboží. K odstoupení od smlouvy použijte jiný formulář a to č.1

V případě nedodržení uvedených podmínek nebude reklamace uznána!

 

                                                                                                     www.intimm-shop.cz

1. Platební metoda Twisto

1.1. Platební metoda Twisto je poskytována společností Twisto payments a.s., IČO: 01615165, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19085, se sídlem na adrese Újezd 450/40, Malá Strana, 118 00 Praha 1 („Twisto“), spočívá v odložení platby Kupujícího za nákup zboží či služeb u Prodávajícího, a to na základě postoupení jeho pohledávky na Twisto na žádost Kupujícího a její následné zaplacení Twisto Prodávajícímu namísto Kupujícího a to za podmínek uvedených ve Všeobecných obchodních podmínkách Twisto https://www.twisto.cz/podminky/.

1.2. V případě, že Kupující využije platební metodu Twisto zprostředkovanou Prodávajícím a poskytovanou ze strany společnosti Twisto, je Kupující povinen uhradit platbu (tj. celkovou kupní cenu a náklady na dopravu zboží) do 14 dnů ode dne odeslání zboží či služby při využití služby Platba Online, nebo ve lhůtě do 45 dnů ode dne odeslání zboží či služby při využití služby Twisto účet.

1.3. Využitím platební metody Twisto Kupující souhlasí se „Všeobecnými obchodními podmínkami Twisto“a bere na vědomí „Pravidla pro zpracování osobních údajů“ společnosti Twisto https://www.twisto.cz/podminky/zpracovavani-udaju/. Kupující výslovně souhlasí s postoupením pohledávky Prodávajícího (tj. Obchodníka) na uhrazení celkové kupní ceny (včetně případných nákladů na dopravu a dalších nákladů) objednaného zboží a/nebo služeb na společnost Twisto, a dále využitím platební metody Platba online Kupující uzavírá se společností Twisto smlouvu o poskytnutí služby Platba online v souladu se „Všeobecnými obchodními podmínkami pro zákazníky služby Platba online“.

1.4. Společnost Twisto zpracovává osobní údaje Kupujícího v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů dle „Pravidel pro zpracování osobních údajů“ uvedených na webových stránkách Twisto.

Obchodní podmínky Twisto naleznete zde: